03. Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ (Ι)

Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ

Διάρκεια: 17 - 28 Φεβ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

Κωδικός ETOC : STC-PA-3001

NATO APPROVED

 

Σκοπός

     Παροχή των απαιτούμενων γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με την πολιτική δημοσίων σχέσεων του ΝΑΤΟ, τις ευθύνες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Αξιωματικού Εκπροσώπου Τύπου (ΑΕΤ).

 

Αντικείμενα Εκπαιδεύσεως

-         Η πολιτική του ΝΑΤΟ για την Εκπροσώπηση Τύπου.

-         Χρήσιμες ικανότητες ενός Αξιωματικού Εκπρόσωπου Τύπου.

-         Εμπειρίες Αξιωματικού Εκπροσώπου Τύπου από αποστολές.

-         Εκπροσώπηση Τύπου και Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία.

-         Εκπροσώπηση Τύπου και Ψυχολογικές Επιχειρήσεις-Πληροφορικές Επιχειρήσεις.

-         Οργάνωση γραφείου Αξιωματικού Εκπροσώπου Τύπου – λειτουργίες – διαδικασίες.

-         Προετοιμασία Ενεργειών σε Ανακοίνωση Τύπου.

-         Κατανόηση των ΜΜΕ.

-         Ομαδικές εργασίες και άσκηση πάνω στα διδαχθέντα αντικείμενα.

-         Legal Aspects.

-         Εκπαίδευση Συνέντευξης.

-         Δεοντολογία.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός: Λγός - Σχης (OF-2 – OF-5) ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη

          Στρατιωτική Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/ Listening 3 -Speaking 2 - Reading 3 -Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Αριθμός Συμμετεχόντων: 35

-         Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία

          υποβλήθηκαν.

-         Η μεταφορά των αλλοδαπών εκπαιδευόμενων από τους σταθμούς των μέσων

          μεταφοράς με τα οποία εισήλθαν στη χώρα γίνεται από το ΠΚΕΕΥΕ (μόνο για την

          περιοχή Θεσσαλονίκης).

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η στολή μάχης

          και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ