05. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια: 30 Μαρ - 10 Απρ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

Κωδικός ETOC: JIA-SC-2012

NATO LISTED

 

Σκοπός

     Να προετοιμάσει στελέχη από διαφορετικές χώρες για την ανάληψη καθηκόντων ως Διμοιρίτες ή/και Διοικητές Υπομονάδων σε περιβάλλον Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ).

 

Αντικείμενα

-         Ιστορικό ΕΥΕ.

-         Διεθνείς Οργανισμοί.

-         Preparations of National Contingents.

-         Κώδικας Συμπεριφοράς.

-         Χειρισμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

-         Negotiation-Mediation.

-         Βασικές Γνώσεις Τοπογραφίας-Προσανατολισμός-Τήρηση Κατευθύνσεως (και με τη

           χρήση GPS).

-         Βασικές Αρχές Επιχειρήσεων σε Πολυεθνικό Περιβάλλον.

-         Αντιμετώπιση Ναρκών – Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ).

-         Επιχειρησιακές Τεχνικές ΕΥΕ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο όπως:

          Παρατηρητήριο, Σημείο Ελέγχου, Εποχούμενο-Πεζοπόρο Περίπολο, Φάλαγγα

          Οχημάτων – Συνοδεία Φάλαγγας, Πραγματογνωσύνη και Συλλογή πληροφοριών, 

          Διαπραγμάτευση και Διαμεσολάβηση, Επικοινωνίες (χρήση των μέσων επικοινωνιών

          σύμφωνα με τις ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων), Έλεγχος Πλήθους (Riot

          Control), Κανόνες Εμπλοκής – Μη Χρήσης Βίας, Άσκηση πάνω στα διδαχθέντα

          αντικείμενα ΕΥΕ.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός:  Ανθλγός – Τχης (OF-1 – OF3) ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη

          Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

          χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών 

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Δυο εβδομάδες.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης και κατά  την

          διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ