07. Σχολείο Στρατηγικών Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Σχολείο Στρατηγικών Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 22 Ιουν - 3 Ιουλ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

 

Σκοπός

Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στη Στρατηγική Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων ,σύμφωνα με τα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης

-                Εισαγωγή με την Έννοια και Πολιτική της Στρατηγικής Επικοινωνιών του NATO.

-                Οργανωτική Δομή της Στρατηγικής Επικοινωνιών.

-                Ανάλυση του Περιβάλλοντος Πληροφοριών.

-                Εισαγωγή στη Πολιτική  Πληροφοριακών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.

-                Εισαγωγή στη Επιχειρησιακή Σχεδίαση του ΝΑΤΟ.

-                 Δημόσιες Σχέσεις και Στρατηγική Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ.

-                 Ψυχολογικές Επιχειρήσεις και Πληροφοριακές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

-                 Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία και Πληροφοριακές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

-                Ηλεκτρονικός Πόλεμος και Πληροφοριακές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

-                 Υβριδικός Πόλεμος και Πληροφοριακές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

-                Τεχνικές Εμπλοκής με Ηγετικά Πρόσωπα.

-                Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Επιχειρήσεων.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Από το βαθμό του Αλχία μέχρι Σχη.

-         Πολίτες εθνικών ή διεθνών οργανισμών αντίστοιχου χαρακτήρα και καθηκόντων.

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη         

          Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

           χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών  Συμφωνιών

          διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Μία εβδομάδα.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης και κατά  την

          διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ