12. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Διαχείριση Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Διάρκεια: 2 - 13 Νοε 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

Σκοπός

Η παροχή επαρκούς υπόβαθρου στους εκπαιδευόμενους με σκοπό να τους καταστήσει ικανούς για σχεδίαση και εκτέλεση επιχειρήσεων ασφάλειας προσωπικού και κρίσιμων υποδομών. Η ενδυνάμωση επιπλέον της κρίσιμης γνώσης και των ικανοτήτων τους , με σκοπό την αύξηση της συνολικής τους επίγνωσης ασφαλείας.

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες

-          Εισαγωγή στη Διαχείριση της Ασφάλειας

-          Εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

-          Τρομοκρατία (“Modus Operandi” και χαρακτηριστικά)

-          Σχεδίαση επιχειρήσεων ασφάλειας (ρίσκο και απειλές)

-          Επίγνωση ασφάλειας κυβερνοχώρου

-          Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου σε καταστάσεις κρίσεων (θεωρία και πρακτική)

-          Ομάδα Εγγύς Προστασίας (CPT)

-          Προστασία κρίσιμων υποδομών

-          Πολιτική Προστασία και υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

-          Διαχείριση πληροφοριών

-          Βασικές αρχές εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας

-          Πρώτες βοήθειες πεδίου

-          Φυσικές  / Τεχνολογικές καταστροφές και σχεδίαση πυρασφάλειας

 

Κριτήρια

-          Βαθμός: Επιλοχίας - Σχης

-          Αστυνομικοί και εργαζόμενοι στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

-          Ιδιώτες με συναφές επάγγελμα ή απασχόληση

-           Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Συμφωνία

           Τυποποίησης (STANAG) 6001 και συγκεκριμένα: Κατανόηση 3 – Ομιλία 2 – Ανάγνωση 3 

           Γραφή 2

 

Παρατηρήσεις

-         Αριθμός Συμμετεχόντων: 35

-         Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία

          υποβλήθηκαν.

-         Η μεταφορά των αλλοδαπών εκπαιδευόμενων από τους σταθμούς των μέσων

          μεταφοράς με τα οποία εισήλθαν στη χώρα γίνεται από το ΠΚΕΕΥΕ (μόνο για την

          περιοχή Θεσσαλονίκης).

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η στολή μάχης

          και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ