Πιλοτικό Σχολείο Προστασίας Πολιτισμικής Κληρονομιάς

cpp_web_photo

ΓΕΝΙΚΑ

Διάρκεια: 31 Αυγ -  04 Σεπ 2020

Διοργάνωση σε συνεργασία με το Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Προστασία στην Ευρώπη (OSCE)

NATO LISTED

Σκοπός

Να παρέχει στους συμμετέχοντες θεωριτικές και πρακτικές γνώσεις σε θέματα προστασίας πολιτισμικής κληρονομιάς.

Αντικείμενα

-         Νομικό Πλαίσιο της Προστασίας της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

-        Υποχρεώσεις των Ένοπλων Δυνάμεων και όλων όσων Δραστηριοποιούνται στην περιοχή των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

-         Εγκληματολογικές πτυχές της παράνομης διακίνησης αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς.

-         Συνεισφορά του OSCE του UNODC και της Ιντερπόλ στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

-         Ο ρόλος των ΜΚΟ, ΚΟ και ΠΟ στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

-         Απειλές, τρωτότητα και εκτίμιση ρίσκου για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς στο επιχειρισιακό περιβάλλον.

-         Συλλογή δεδομένων και εκτίμιση ρίσκου.

-         Προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς στο πλαίσιο διεξαγωγής ΕΥΕ.

-         Διαδίκτυο και Σκοτεινό Διαδίκτυο.

-         Επιμόρφωση στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

-         Μέτρα για την προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς από φθορά ή καταστροφή.

-         Ιντερπόλ - Πληροφορίες σχετικά με κλεμένα έργα τέχνης.

-         Βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και για τον περιορισμό διακίνησήσς αντικειμένων πολιτισμικής αξίας.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός:  Επχιας – Σχης ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Μία εβδομάδα.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης και κατά  την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.