Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι)

ΓΕΝΙΚΑ

Διάρκεια: 3 - 7 Φεβ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

 

Σκοπός

     Να παρέχει στους συμμετέχοντες την επίγνωση των πολιτισμικών αξιών και αντιλήψεων καθώς επίσης και την γνώση θρησκευτικών θεμάτων και ζητημάτων γένους.

 

Αντικείμενα

-         Γενικά περί πολιτισμικής επίγνωσης.

-         Γενική γνώση του Αραβικού κόσμου.

-         Κανόνες συμπεριφοράς.

-         Γενική θεώρηση του Ισλάμ.

-         Το Ισλάμ εντός και εκτός του Αραβικού κόσμου.

-         Προστασία παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς.

-         Διαχείριση φύλλων στις Στρατιωτικές Επιχειρήσεις.

-         Προστασία των παιδιών στις ΕΥΕ.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός:  Λγός – Σχης (OF2 – OF5) ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη

          Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

          χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών 

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Μία εβδομάδα.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης και κατά  την

          διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ