Σχολείο Επιρροής σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα

Σχολείο Επιρροής σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διάρκεια : 22 - 26 Ιαν 2018

Κωδικός e-Prime : GR 72.4

NATO LISTED

 

Σκοπός

Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται υπό τον όρο «Επιχειρήσεις Επιρροής».

Οι υπόψη επιχειρήσεις έχουν ως σκοπό την απόκτηση υπεροχής χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως :

-       Στρατηγική Επικοινωνία

-       Πληροφοριακές Επιχειρήσεις

-       Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

-       Εκμετάλλευση των Δημοσιών Σχέσεων

-       Ηλεκτρονικό Πόλεμο

-       Κυβερνό-επιχειρήσεις

Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο πως αυτές οι τεχνικές ενσωματώνονται σε εθνικές και διεθνής δομές διοίκησης.

 

Αντικείμενα Εκπαίδευσης

-         Επιχειρήσεις Επιρροής : Ορισμός, Περιγραφή σύμφωνα με τα σημερiνά δεδομένα του   

          NATO.

-         Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις Πληροφοριών

-         Εισαγωγή στις Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

-         Εισαγωγή στη Στρατηγική Επικοινωνία

-         Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

-         Εισαγωγή στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο

-         Εισαγωγή στον Κυβερνο-Επιχειρήσεις

-         Εισαγωγή στη Στοχευμένη Ανάλυση Κοινού

-         Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις Στρατιωτικές Επιχειρήσεις

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Από το βαθμό του Ανθλγού μέχρι Σχη.

-         Πολίτες εθνικών ή διεθνών οργανισμών αντίστοιχου χαρακτήρα και καθηκόντων.

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη         

          Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

          χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών  Συμφωνιών

          διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Μία εβδομάδα.

-         Δίδακτρα: 100 € / εβδομάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης και κατά  την

          διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Αpplication Form.pdf470.55 KB