ΠΚΕΕΥΕ

Marketplace 2017

Στις 12 Οκτωβρίου 2017, έλαβε χώρα στο Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες το PTEC Marketplace, στο οποίο το ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε με την παρουσία του Διοικητή Σχη (ΤΘ) Γερογλή Παναγιώτη και ενός Ανώτερου Αξκού Τχη (ΠΖ) Ντάνου Ιωάννη. Κατά την διάρκεια της υπόψη δραστηριότητας προβλήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου με την χρήση οπτικοακουστικών καθώς και η παρουσίαση του νέου οδηγού εκπαίδευσης για το 2018.