ΠΚΕΕΥΕ

News

“Security Management in Situational Prevention Course (Online)”

The Greek MPSOTC hosted the “Security Management in Situational Prevention eLearning Course” from 05 to 16 February 2024. This cutting-edge course was designed to bolster the competencies of professionals in the tactical planning of security for both personnel and vital infrastructure. Welcoming 26 participants from 4 different countries, the course catered to a diverse group …

“Security Management in Situational Prevention Course (Online)” Read More »

“Hostile Environment Awareness Training” (ΗΕΑΤ) Course

Το ΠΚΕΕΥΕ διεξήγαγε από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023 το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Εκπαίδευση στην επίγνωση σε εχθρικό περιβάλλον”, (Hostile Environment Awareness Training Course), σε συνεργασία με τη MEDUCATION, ένα αναγνωρισμένο Διεθνές Ινστιτούτο Ιατρικής Εκπαίδευσης που ειδικεύεται στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και τις Πρώτες Βοήθειες. Το Σχολείο, ήταν μια πρωτοβουλία που …

“Hostile Environment Awareness Training” (ΗΕΑΤ) Course Read More »

“Security Management in Situational Prevention eLearning Course”

The Greek MPSOTC hosted the ‘Security Management in Situational Prevention eLearning Course’ from 27 November to 8 December 2023. This innovative course aimed to enhance the skills of professionals in security planning for personnel and critical infrastructure at the tactical level. The course was attended by 38 students from 3 countries which serve as Military, …

“Security Management in Situational Prevention eLearning Course” Read More »

“Hostile Environment Awareness Training” (HEAT)

The Greek MPSOTC recently conducted a pivotal training program titled ‘Hostile Environment Awareness Training (HEAT)’ in collaboration with MEDUCATION, a renowned international medical training institute specializing in Emergency Prehospital Care and First Aid. The course, which ran from 13 to 17 November 2023, was a comprehensive initiative designed to significantly enhance the preparedness of individuals …

“Hostile Environment Awareness Training” (HEAT) Read More »

“Building Integrity” eLearning Course

MPSOTC continuing its Training & Education Activities conducted from 13 to 17 Nov 2023 the “Building Integrity” eLearning Course. During its one-week schedule, 35 participants from 7 countries had the opportunity to gain knowledge and training regarding the basic principles of Integrity and the root causes of corruption, as well as practices on tackling it, …

“Building Integrity” eLearning Course Read More »

NATO CIMIC Field Workers Course

From 09 to 20 October 2023, MPSOTC successfully carried out the “NATO CIMIC Field Workers’ Course” with the participation of 34 professionals across 12 countries. The course aimed to equip attendees with foundational insights and competencies necessary for effective Civil-Military Cooperation (CIMIC), emphasizing synergistic collaboration between NATO Military Forces, civil authorities, and various governmental and …

NATO CIMIC Field Workers Course Read More »

NATO Strategic Communications Course

From 25 September to 6 October, 2023, MPSOTC hosted the Strategic Communications Course, fully aligned with NATO communication policy. We welcomed 36 participants from 15 countries, immersing them in strategic communications principles within NATO’s framework. Our skilled team of communication professionals delivered the course, imparting practical skills and an understanding essential for integrating strategic communications …

NATO Strategic Communications Course Read More »

Integrated Border Management Course (ESDC)

From 18th to 22nd September 2023, MPSOTC, under the auspices of the European Security and Defence College (ESDC), proudly delivered the Integrated Border Management (IBM) Course. Aimed at enriching participants’ understanding of IBM concepts within CSDP missions and operations, the training encompassed a blend of insightful lectures and hands-on workshops. These sessions delved into pivotal …

Integrated Border Management Course (ESDC) Read More »