ΠΚΕΕΥΕ

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)(αγγλικά: Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για τη διαφύλαξη της ασφαλείας στον κόσμο. Ο ΟΑΣΕ έχει μια συνολική προσέγγιση για την ασφάλεια που περιλαμβάνει πολιτικοστρατιωτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές και ανθρώπινες πτυχές. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των όπλων, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εθνικών μειονοτήτων, του εκδημοκρατισμού, των στρατηγικών αστυνόμευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των οικονομικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Και τα 57 συμμετέχοντα κράτη απολαμβάνουν ίσο καθεστώς και οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση σε πολιτική, αλλά όχι νομικά δεσμευτική βάση.