ΠΚΕΕΥΕ

Marketplace 2023

Από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2023, έλαβε χώρα στο Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες το PTEC Marketplace, στο οποίο το ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε με την παρουσία του Διοικητή Σχη (ΠΖ) Θωμά Γαβρανόπουλου και του Εκπτή, CSEL και QA assistant Ανθστή (ΠΖ) Στέργιου Σιμσίρη.

Κατά την διάρκεια της υπόψη δραστηριότητας προβλήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και η παρουσίαση του νέου οδηγού σπουδών για το 2024.

Υψηλόβαθμοι αντιπρόσωποι από 24 PTECs και από 2 κέντρα που επιθυμούν να εισέλθουν στην κοινότητα των PTEC, συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν τις μελλοντικές δράσεις στον κρίσιμο τομέα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης.