ΠΚΕΕΥΕ

1 -12 Ιουλ 2024: Σχολείο «Ασφάλειας χερσαίων-θαλάσσιων συνόρων και ελέγχου μεταναστών και αγαθών/όπλων διττής χρήσης»