ΠΚΕΕΥΕ

Δραστηριότητες

22-26 Απρ 2024: Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος” Διάρκεια: 22-26 Απρ 2024 Επιστολή Πρόσκλησης: Invitation_Letter HEAT Apr 2024 Φόρμα Συμμετοχής: Φόρμα_Συμμετοχής_ για_το_Σχολείο_ Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)_v2024.1